dr robert benton Archives - Capital Kardiológia Associates

Hadd beszéljenek a magas vérnyomásról. Kapcsolódó posztok:

Dunántúli Napló, Aztán ismét muzsikára vált a magne­tofon. Idebent a rendelőben nem zavarja a vizsgálatot a ze­neszó, pusztán annyi vele a teendő, hogy ha lejárt a kazet­ta, meg kell fordítani. Somogyhárságyon, a megye­határ szélén lévő községben ta­lálkoztam az egészségügyi felvi­lágosítás e kellemes és megle­pő módszerével.

Egynapos ott­lét alatt ugyan nem sikerült vé­gighallgatni az összes — kü­lönböző betegségekről, a velük kapcsolatos alapvető tudniva­lókról szóló — jótanácsot, de azt megtudtam, hogy többek között a magas vérnyomásról, az érelmeszesedésről, a cukor- betegségről, az élvezeti szerek túlzott fogyasztásának ártalmai­ról szóló ismeretterjesztő hadd beszéljenek a magas vérnyomásról vannak.

Egy részüket központi felvilágosító anyagok­ból gyűjtötték, a többit a falu körzeti orvosa, dr.

Miért orvosok sztatinok

Kutnyánszky Valéria állította össze és mond­ta magnóra. A rendelő mai első betege egy kisfiú. Arra panaszkodik, hogy időnként rosszul hall, hadd beszéljenek a magas vérnyomásról a füle. A doktornő meg­vizsgálja.

Dr. Tarján Zsuzsa

A gyermek füle nyo­másra nem érzékeny, láza nincs. Nem fog fájni, csak egy ki­csit feszít, amikor belemegy a víz, — magyarázza a kisfiúnak, aki édesanyja ölében egy hang nélkül viseli a fülmosást.

hadd beszéljenek a magas vérnyomásról

Idősebb asszony, ak a fájós lábára kér gyógyszert, — s közben ágyhoz kötött férjé­nek hogylétéről mesél. Tüszös mandulagyulladást állapít meg a következő, láztól piros arcú kisgyermeknél. Promptcillin injekció kúra. Az­tán egy fiatalember sérült ke­zét kezeli és kötözi át, majd egy mellkasi szúró fájásra pa­naszkodó bácsit vizsgál. Betegségcsoportok szerint — fájdalom — lázcsillapítók, görcsoldók, antibiotikumok, szi­rupok, kenőcsök, stb. Ugyanezeket a szereket, kisebb tételben min­dig magával viszi a.

Trabant csomagtartójában. Recept he­lyett gyógyszert ad a beteg ke­zébe. Havonta 10—12 fo­rintot forgalmaz. Mint egy ki­sebb gyógyszertár. Fa­lun óriási a jelentősége. Nem kell a beteget recepttel utaz­tatni, buszköltséget fizetni, és ami a legfontosabb, azonnal megkezdhető a kezelés.

Mert mi van akkor, ha a receptre írt gyógyszer éppen nem kap­ható Szigetváron?

hadd beszéljenek a magas vérnyomásról

Visszajön hozzám másik gyógyszert kell felírnom, s lehet, hogy aznap mór nem is tud ismét bejutni a városba Épp ezért tapasz­talt kollégáim javaslatára ala­posan feltöltöttem a gyógyszer- szekrényt, s ha szükséges ha­vonta többször utazom új kész­letért. Tapasztalt kollégák — mond­ja a doktornő és nem véletle­nül. Még két éve sincs, hogy Pécsett megkapta a diplomáját. A hat­hetes kórházi gyakorlatot köve­tően A körzet lakosa nagyrészt az idősebb korosztályhoz tarto­zik, tavaly az egyik nyugdíjas találkozón felvetette, hogy öre­gek napközi otthonát kellene létesíteniük.

Mivel jelenleg nincs olyan helyiségük, amit erre a célra átalakíthatnának, egyelőre nyugdíjas klubot hoz­tak létre, s minden hónapban találkoznak a somogyhárságyi iskolában.

hadd beszéljenek a magas vérnyomásról

Ha az ember mindig azon mor­fondírozna, megéri-e neki anya­gilag, ha valamibe belevág, jó­val lassabban mennének előre a dolgaink. A baranyai körzeti orvosokat senki sem kö­telezte, ilyen gyógyszerkészlet tartására, mint amekkora ná­lam is van. Százhatvankilenc forint tiszteletdíjat kapok érte.

De biztos vagyok abban, hogy a kollegáim sem azt nézik, hogy mennyi a benzinköltség, amit havonta elautóznak d leg­közelebbi gyógyszertárig azért, hogy ha kell, kéznél legyen a szükséges injekció, fájdalom- csillapító.

Mára két osztály teljes szűrését ütemez­te be a doktornő. A hetenként szokásos étlapellenőrzést sem. Szív, tüdőhallgatás, vérnyo­más mérés, a torok, a fogak el­lenőrzése, gerinc, bokavizsgá- tcrt, súly, magasságmérés, és vizeletellenőrzés tartozik a szűrésbe. Az óvodásokat is rendszeresen szűröm. Két évvel ezelőtt az első székletvizsgálat­nál például 32 gyerek közül nál pozitív értéket kaptam. Fa­lun élünk, a gyerekek szeret­nek az állatokkal játszani, nem csoda hát, hogy bélférget kap­nak.

Az élősködők ellen haté­kony gyógyszerek vannak, és a legközelebbi szűrésnél már csak 3 hogyan kezelik a sós hipertóniát értékkel találkoztam.

Közben kiderül, hogy a má­sodikosok és harmadikosok kö­zött sok a bokasüllyedéses gyer­mek, hármat kardiológiára kell küldeni, néhány gyermek vize­letében pedig fehérjét, illetve vérnyomokat talált.

A színelvál­tozás jelzi a rendellenességet. A napokban még kontrollvizsgá- latot végzünk ezeknél a gyere­keknél, és ha az értékek nem stimmelnek, küldöm őket szak­orvosi vizsgálatra. Jó lenne, ha minél többféle teszttel dolgoz­hatnának a körzeti orvosok, szerintem jelentősen könnyítené és alaposabbá tenné a mun­kánkat.

Koradélután indulunk vissza a rendelőbe — csecsemő ta­nácsadásra. Jólesik nézegetni a nyújtózkodó, mocorgó pár­hónapos gyermekeket.

Évek óta kevés újszülöttnek örülhetnek a faluban, ám az érkező csecse­mők többsége egészséges, jól fejlett kisbaba. A családok általában két­gyermekesek.

A nemkívánt ter­hesség ellen védekeznek az asszonyok. Fogamzásgátlót én is adok nekik — és félévenként mennek ellenőrzésre. Kishárságyon már többen várják a doktornőt a délutáni rendelésre. Vizsgálatok, gyógy­szerkiadás s már készülne to­vább, amikor egy késve érke­ző fiatalember kopogtat az ajtón. A keze sérült meg, táp­pénzen van. A doktornő átkö­ti, s a búcsúzáskor nagyon ko­moly a hangja.

A kezének ártana. Nekem pedig meg kel­lene vonnom a táppénzét. Ért­jük egymást, ugye? Orvosi vizsgálat az óvodában Az antantfalui Golobics néni vérnyomását ellenőrzi a doktornő, mellette Zákányi Lászlóné körzeti ápolónő Läufer László felvételei — Igen, hogyne!

  • Hogy egy félmilliárd éves háború közötti ősi baktériumok és gombák segítettek csökkenteni koleszterin és lesz egy új fegyver hogy a rák elleni küzdelemben Ról ről 40 millió felnőtt Az Egyesült Államokban.
  • Erogan Kapható Vagyis az értékesítés csökkenni fog de a stressz levezetésében is, mely utóbbi a merevedés zavarok egyik legjellemzőbb oka, kísérője.
  • Dr. Tarján Zsuzsa Kardiológus szakorvos bemutatkozása
  • Az egészségügyi ellátás színvonalának elsődleges garanciája manapság a doktor lelkiismerete

Három óra van. A somogy­hárságyi délutáni rende­lés kezdetéig van egy üres óra. Közben haza ér­keznek a családtagok: a har­madik osztályos Krisztina, majd a kisebb gyermek az óvodás Vali, az édesapjával Radnai Istvánnal együtt, aki a Sziget­vári Állami Gazdaság péterfa- pusztai kerületének műszaki ve­zetője.

Kivel mi történt nap­közben, mi az esti program, ezt gyorsan megbeszélik, aztán egy kicsit magunkra maradunk a doktornővel a szolgálati lakás nappalijában.

Az ablakon át az udvarra látni. Tudtam, hogy adódhatnak olyan esetek, ami­kor bizonytalan lehet a diag­nózisom. Voltak is.

Szerencsére a lakásunkban is hadd beszéljenek a magas vérnyomásról telefon.

Interjú: laborom.hu

Ilyenkor kisétáltam a rendelő­ből, felhívtam valamelyik kol­legát és tanácsot kértem tőle. Előfordult, hogy Pécsre telefo­náltam, s nagyon boldog vol­tam, hogy egykori oktatóim a jól felkészült klinikai szakorvo­sok is nagyon készségesen se­gítettek. Megnéztem a torkát, erő­sen belövellt.

Meghallgattam: hörghurut. Már csaknem oda­adtam neki az ilyenkor szüksé­ges gyógyszereket, amikor szin­te önkéntelenül megkértem: pisilj már egyet nekem légy­szíves.

Kinek ajánlott Almaecetet fogyasztania és hogyan?

Egy perc múlva már megvolt a diagnó­zis: akut vesegyulladás. Azon­nal mentőt hívtam, kórházba vitték. A kislány azóta már egészséges.

Mi ez a füzet? Eb­ben is veztjük a betegségeket, a therápiát.

hadd beszéljenek a magas vérnyomásról

Bejegyezzük a kontroll időt is. Ha valaki nem jelentkezik a visszarendelési időben, én megyek utána.

  1. Pszichoszomatika a hipertónia táblázataiban
  2. Interjú: kismamatitkok.hu - kismamatitkok.hu
  3. Orvos válaszol - Protexin

Négy óra, kezdődik a dél­utáni rendelés. Most kevesebb a beteg.

Az egészségügyi ellátás színvonalának elsődleges garanciája manapság a doktor lelkiismerete

Háromnegyed ötkor már üres a váró, a napnak azonban nincs vége. A doktor­nő Pécsre indul. A hatodéves orvostanhallgatók várják, hogy beszéljen nekik a falusi körzeti orvos munkájáról. Eírrtenőben még megnézi van-e ceruza a betegfüzet mellett. Ha valaki távollétében keresi, ide írhatja, hogy kihez kell mennie, ha ha­zaért Török Éva Szemétszállítás a mohácsi járásban Tervszerű szemétszállí.

hadd beszéljenek a magas vérnyomásról

A prog­ram első fejezetében — az elmúlt két évben — szinte minden községben meg­építették a szemétlerakó­helyeket, természetesen a környezetvédelmi előírások messzemenő figyelembevé­telével. A járási hivatal hárommillió forintot adott a községi szeméttelepek kiépítésére, és legalább ennyit tettek hozzá ma­guk a falvak.

Orvos válaszol

A program folytatása­ként a Bólyi Költségveté­si üzem, a járás községei­nek közös üzeme saját fejlesztési alapjából vala­mint a tanácsok hozzájá­rulásával konténerszállító kukás autót vásárolt és megkezdte a szállítást — elsőként Bolyban, Szeder­kényben, Qunaszekcsőn és Bárban.

Még ez évben várják a második gépko­csit ős szeretnék bevezet­ni a kommunális szemét- szállítást Somberekén, Pa- lotabozsokon, Véménden, Szebényben, Geresdlakon és Hímesházán. A követ­kező évben pedig Majson, Lippón és Nagynyárádon egy újabb kukás autó munkába állításával. A Bólyi Költségvetési üzem tervszerűen szervez­te meg a szállítást a köz­ségekben, beosztva az egyes szállítási napokat a falvakban.

A községi ta­nácsok pedig egy lánctal­pas tolótraktort is vásá­roltak, hogy rendszeresen rendbentarthassák a tele­pek környékét. Hamarosan bevezetnék a szolgáltatást a második ütemben tervezett közsé­gekben, azonban úgy tű­nik, nincs osztatlan sikere a járás környezetvédelmi programjának.

Sombere­kén és Palotabozsokon a falugyűlés leszavazta a szemétszállítást, amihez természetesen a községek lakóinak is hozzá kellene járulnio'k: maguknak kell a kukát megvásárolni és havonta Ft a szál­lítási díjat megfizetni. Vitázzunk a palotabo- zsokiakkal, somberekiek- kel? Tény, hogy nem lenne gondjuk a szemét eltüntetése, amely, most óhatalanul gyűlik az illegális, környe­zetszennyező é lerakóhelyeken.

hadd beszéljenek a magas vérnyomásról

Fizetés megegyezés szerint.